M.Sahin BULBUL & Ozlem OKTAY

To find out trends in physics education, this study was prepared by collecting papers.

The code added to bibliography makes it different from others because it helps researchers to get more information without reading the paper.

The papers analyzed for this bbliography were indexed and published at http://physicseducationinturkey.blogspot.com. The indexing is still carried out periodically. Researchers are welcome to send their lists which have the same structure as the lists we uploaded about any congresses, journals or books published in Turkey.

9 Eylül 2009 Çarşamba

VII. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ - 7th NATIONAL CONGRESS OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUATION

06 / 09 / 2006 – 8 / 09 / 2006
Gazi Üniversitesi, ANKARA
Bu kaynakça çalışmasında 28 adet sözlü, 3 adet tartışma ve 45 adet poster bildiri Arş. Gör. Özlem OKTAY tarafından listelenmiştir.

This bibliography study was indexed with 28 oral, 3 discussion and 45 poster presentations by Research Assistant Özlem OKTAY.
6B-2006-a-o-1-UFME/104
Maskan, A., (2006). Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Fizik Öğrencilerinin Elektromanyetik Kirliliğinin Nedenleri ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-3-UFME/162
Gürses, E., Akdeniz, A. R., & Atasoy, Ş., (2006). Durgun Elektrik Konusunda 5E Modeline Göre Geliştirilen Materyallerin Öğrenci Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.


3A-2006-a-o-3-UFME/163
Ergin, İ., Kanlı, U., & Tan, M., (2006). Fizik Öğretiminde 5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi-İki Boyutta Atış Hareketi Örneği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/164
Akdeniz, A. R., & Atasoy, Ş., (2006). Kavram Karikatürlerinin Havaya Fırlatılan Topa Etkiyen Kuvvet Konusundaki Kavram Yanılgılarını Gidermeye Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/165
Kanlı, U., & Yağbasan, R., (2006). 7E (7A) Modeline Göre Oluşturulan Laboratuvar
Ortamının Öğrencilerin Kavram Yanılgılarını Gidermedeki Etkililiğinin Araştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/166
Altıntaş, A., & Üncü, S., (2006). Fizik Problemlerinin Lineer Dönüşüm Matrisleri İle
Dinamik Animasyonu. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-o-2-UFME/167
Ateş, S., & Çataloğlu, E., (2006). Mekanik Başarısı İle Bazı Faktörler Arasındaki İlişki ve Fizik Başarısına Yeni Bir Tanım. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-1-UFME/168
Eryılmaz, A., (2006). Üç Aşamalı Soruların Farklı Bir Şekilde Kullanılmasıyla
“Isı ve Sıcaklık Aynıdır” Kavram Yanılgısının Ölçülmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-1-UFME/169
Başer, M., (2006). Zihinsel Zıtlaşmaya Dayalı Kavramsal Değişim Öğretiminin Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavramları Anlamasındaki Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/170
Yılmaz, S., & Eryılmaz, A., (2006). Newton’un 3. Kanunu ile İlgili Kavram Yanılgılarına
Yönelik Birleştirici Benzeşim Yönteminde Kullanılacak Tanı Testinin Geliştirilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-o-2-UFME/171
Eşkin, H., Bekiroğlu, F. O., (2006). Öğretim Sürecinde Oluşturulan Argüman Ortamlarının Öğrencilerin Dinamik Kavramlarını Öğrenmelerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-o-2-UFME/172
Gündüz, Ş., & Altın, K., (2006). Sanal Laboratuvar Uygulamasının Problem Çözme
Performansına, Bilimsel Yöntem Hakkında Görüşe Ve Fizik Tutumuna Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-o-2-UFME/173
Kanlı, U., Yağbasan, R., (2006). İki Farklı Laboratuar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliğinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-o-3-UFME/174
Gürel, Z., Ergen, H., & Şengül, Ş., (2006). Sivil Savunma İlkelerinin Bilimsel Algılanmasında Fizik Derslerinin Önemi Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-3-UFME/175
Demirci, N., Karaca, N., & Çirkinoğlu, A. G., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Grafik Anlama ve Yorumlamaları İle Kinematik Başarıları Arasındaki İlişki. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-2-UFME/176
Temiz, B. K., & Tan, M., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-2-UFME/177
Demirörs, F., & Şen, A. İ., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencileri İçin “Ohm Kanunu” Konusunda “Öğrenme İstasyonları”nın Geliştirilmesi ve Uygulanması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-2-UFME/178
Ünsal, Y., Moğol, S., (2006). Fizik Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Mezun
Oldukları Lise Türünün Problem Çözme Yöntemine Yönelik Tutum ve Değerlendirmelerine Etkisi Var Mıdır? VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/179
Gök, T., & Sılay, İ., (2006). Fizik Eğitiminde İşbirlikli Öğrenme Gruplarında Problem
Çözme Stratejilerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/180
Küçüközer, H., & Kocakülah, S., (2006). Kavramsal Değişim İçin Öğretim: Basit Elektrik Devreleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-1-UFME/181
Özdemir, Ö. F., (2006). Fizik Alanında Bireylerin Alternatif Fiziksel Bilişsel
Kaynakları ve Akıl Yürütme Eylemleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-o-1-UFME/182
Yürük, N., (2006). Öğrencilerin Üstkavramsal Faaliyetlerinin Niteliğinin Bir
İncelemesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-3-UFME/183
Bayrak, B., Kanlı, U., & İngeç, Ş. K., (2006). Elektrik Devreleri Konusunda Laboratuvar Destekli Öğretim İle Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisinin Karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/184
Oral, İ., & Doğan, O., (2006). Fizik Eğitiminde Çoklu Zekâ Uygulamalarının Lise-1
Öğrencilerinin Fizik Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-1-UFME/185
Azar, A., (2006). Fizik Eğitiminde Çoklu Zekâ Temelli Öğretimin Öğrenci
Başarısına ve Derse Karşı Olan Tutumuna Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-o-2-UFME/186
Aladağ, B., & Kocabaşoğlu, B., (2006). Fizik Eğitiminde Ders Anlatımında Farklı Bir Öğretim Modeli Tasarlanması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-o-5-UFME/240
Altunoğlu, B. D., Atav, E., Köseoğlu, P., Gerçek, C., & Soran, H., (2006). Biyoloji, Fizik, Kimya ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Profil Araştırması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-o-1-UFME/252
Bekiroğlu, F. O., (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye
Karşı Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-d-4-UFME/266
Uzal, G., Ersoy, A. F., Erdem, A., & Ersoy, Y., (2006). Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenleri İçin Teknoloji Destekli Fizik. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

7A-2006-a-d-9-UFME/267
Kanlı, U., Serin, G., Aslan, A., Gülyurdu, T., Yıldız, E. D., Güneş, B., Ateş, S., Eryılmaz, A., & Akdeniz, A. R., (2006). Türkiye Fizik Öğretim Programının Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Farklı Ülkelerin Fizik Programlarının Karşılaştırılması ve Önceden Yapılmış İhtiyaç Analiz Sonuçlarından Faydalanılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-d-3-UFME/272
Kanlı, U., Köseoğlu, F., & Yağbasan, R., (2006). Oyunlarla Fen (Fizik, Kimya, Biyoloji) Öğretimi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/400
Oral, İ, & Doğan, O., (2006). Çoklu Zekâ Tabanlı Ders Materyallerinin Zekâ Alanlarına
Göre Öğrencilerin Fizik Başarısı Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-p-2-UFME/401
Ünsal, Y., Moğol, S., (2006). Fizik Eğitimi Problem Çözme Uygulamalarında Kullanılması Önerilen Zengin İçerikli Problemler. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/402
Ünsal, Y., Moğol, S., (2006).Yükseköğretim Birinci Sınıfta Öğrenim Gören Öğrencilerin Mezun Oldukları Genel Lise ve Dengi Okul Türlerinin Sahip Oldukları Fizik Kavram Bilgilerine Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/403
Güzel, H., & İslim, Ü., (2006). Öğrencilerin Duyuşsal karakteristiklerinin Fizik Dersi
Başarısına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/404
Kanlı, U., & Gülçiçek, Ç., (2006). Fmce (Force And Motıon Conceptual Evaluatıon) Testinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Öğretmen Adaylarının Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

7A-2006-a-p-2-UFME/405
Gündüz, Ş., & Çorlu, M. A., (2006). Fizikte Problem Çözme Teşhis Testlerinin Yapı Geçerliği İçin Bir Çözüm Önerisi. . VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-3-UFME/406
İngeç, Ş. K., Saygı, B., & Yeter, K., (2006). Kavram Karikatürlerinin Kavram Yanılgısı Tespitinde Kullanılması: Düzgün Dairesel Hareket. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

7A-2006-a-p-4-UFME/407
Ünlü, P., İngeç, Ş. K., Saygı, B., & Yeter, K., (2006). Haritalarının Değerlendirme Yöntemi Olarak Kullanılmasıve Başarı Testi İle Karşılaştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/408
Ergin, S. G., Güneş, B., (2006). Lise Öğrencilerinin Enerjinin Korunumu Konusundaki
Kavram Yanılgılarının Araştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/409
Toroslu, S. Ç., & Güneş, B., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Basit Harmonik Hareket
Konusundaki Kavram Yanılgılarının Tespitine Yönelik Bir Çalışma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/410
Toroslu, S. Ç., Güneş, B., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Isı ve Sıcaklık” Konusundaki Alternatif Çatıları ve Bunların Zaman İçinde Gelişimlerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/411
Toroslu, S. Ç., Güneş, B., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin “Madde ve Özellikleri” ve “Isı ve Sıcaklık” Konularına Ait Kavramların Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-3-UFME/412
Dilber, R., Düzgün, B., & Sönmez, E., (2006). Fizik Öğretiminde Kavramsal Değişim Metinlerinin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Olan Etkisinin Araştırılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-3-UFME/413
Ünlü, P., Gök, B., & İngeç, Ş. K., (2006). Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/414
Ünlü, P., Özel, M., (2006). Fizik Öğretmenlerinin Öğrenci Merkezli Eğitim
Hakkındaki Düşünceleri ve Yöntemin Uygulanabilirliği. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/415
Küçüközer, H., & Anıl, Ö., (2006). Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Teknolojinin
Bilimsel İlkeleri Dersine İlişkin Geliştirdiği Tutumlar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/416
Didiş, N., & Kaltakçı, D., (2006). Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin Yerçekimi Kavramına İlişkin Durumları Açıklarken Matematiksel Modelleri Yorumlayabilmeleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/417
Yürük, N., (2006). Üstkavramsal Öğretim Uygulamalarının Öğrencilerin Kuvvet ve Hareket Kavramlarını Anlamalarına Etkisi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/419
Kocakülah, S., & Kocakülah, A., (2006). Öğrencilerin Bilgisayar Simülasyonları ve Deney Düzeneklerinin Kullanımına İlişkin Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-1-UFME/420
Başer, M., (2006). Açık Kaynak Kodlu Yazılımların Elektrik Devrelerinin Öğretilmesinde Kullanılması. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/422
Şen, A. İ., & Çıldır, I., (2006). Lise Öğrencilerinin Elektrik Akımı İle İlgili Analojileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/423
Çıldır, I., Şen, A. İ., (2006). Kavram Haritalarının Fizik Derslerinde Uygulanabilirliği
İle İlgili Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/424
Kızılcık, H. Ş., & Güneş, B., (2006). Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram
Yanılgılarının Üç Aşamalı Test İle Tespit Edilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/425
Kaltakçı, D., & Didiş, N., (2006). Fizik Öğretmenliği Son Sınıf Öğrencilerinin Farklı
Ortamlar İçin Yerçekimi Kavramını Yorumlayabilmeleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-3-UFME/426
Gülçiçek, Ç., Gülçiçek, N., & Bağcı, N., (2006). Öğrencilerin Enerji Dönüşümlerini Günlük Hayatla İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/427
Temiz, B. K., & Tan, M., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Değişkenleri Belirleme ve
Hipotez Kurma Becerileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

2A-2006-a-p-2-UFME/428
Temiz, B. K., & Kızılcık, H. Ş., (2006). Sürtünmeli Eğik Düzlemde Harekette Serbest Cisim Diyagramı Çizme. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

0A-2006-a-p-2-UFME/429
Eryılmaz, A., & Yılmaz, B., (2006). Öğrencilerin Öğrenme Stilleri İle Derste Kullanılan
Öğretim ve Değerlendirme Tekniklerindeki Tercihleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

0A-2006-a-p-2-UFME/430
Terzi, A., & Şeker, H., (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine Olan İlgi ve Beklentileri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-2-UFME/431
Kocakülah, M. S., & Kocakülah, A., (2006). Bilgisayar Simülasyonları ve Deney Düzeneklerinin Kullanıldığı Bir Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/432
Kocakülah, M. S., & Kocakülah, A., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Yapılandırmacı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak İşlenen Fizik Dersine Yönelik Tutumları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-3-UFME/433
Yüksek, H., Karaçöp, A., & Alkan, M., (2006). Ortaöğretim Fizik Derslerinde Materyal Kullanımı. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-3-UFME/434
Alkan, M., Bülbül, M. Ş., & Karaçöp, A., (2006). Öğrencilerin Fizik Dersine İlişkin Önyargıları ve Başarısızlık Nedenleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-2-UFME/435
Güngör, A. A., & Eryılmaz, A., (2006). Üniversite Öğrencilerinin Fizikle İlgili Duyuşsal
Karakteristiklerinin Öğrencilerin Cinsiyetine, Fakültelerine ve Bölümlerine Göre İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/436
Azar, A., (2006). 10. Sınıf Öğrencilerinin Manyetizma Ünitesindeki Kavramları Anlama Düzeyleri İle İlgili Öğretmen Görüşleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

3A-2006-a-p-1-UFME/437
Azar, A., (2006). Elektrik ve Manyetizmayla İlgili Kavramların Öğretiminde Kullanılan Model ve Benzetmelerin Tespit Edilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/438
Azar, A., (2006). The Measurement Of 10th Class Students’mısconceptıon About Electromagnetısm In Phsysıcs. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-4-UFME/439
Yıldız, A., Büyükkasap, E., Erkol, M., & Dikel, S., (2006). Fen Bilgisi Öğrencilerinin, Hız, Sürat ve Yer Değiştirme Konusundaki Kavram Yanılgıları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-4-UFME/440
Aycan, Ş., Yumuşak, A., Kaynar, Ü. H., & Çelik, F., (2006). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Fizik ve Matematik Derslerindeki Başarıları İle Fiziğe Karşı Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Demirci Lisesi Örneği). VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

OA-2006-a-p-1-UFME/441
Maskan, A., (2006). Fizik Öğretmenliği Programına Devam Eden Öğrencilerin
Fiziğe Karşı Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-2-UFME/473
Sulu, E., & Ekmekçi, G., (2006). Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Ne Tip Yöntem ve Teknik Kullandıkları ve Bunlar Arasındaki Farkı Bilip Bilmediklerinin Tespit Edilmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-3-UFME/474
Sulu, E., Ekmekçi, G., & Kavak, N., (2006). Ortaöğretim Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Derslerde Analoji Kullanma Sıklıkları ve Karşılaşılan Zorluklar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1B-2006-a-p-2-UFME/477
Özbilgin, F., & Köseoğlu, F., (2006). Uluslararası Bakalorya Diploma Programı: Fizik, Kimya, Biyoloji Derslerinde Sınıfiçi Öğrenme Ortamlarının İncelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-3-UFME/527
Erdem, A., Uzal, G., & Ersoy, Y., (2006). Türk Fizik Vakfı Öğretmen Eğitimi Etkinliklerinden Bazı Yansıtmalar. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

1A-2006-a-p-2-UFME/527
Devecioğlu, Y., & Akdeniz, A. R., (2006). Fizik Öğretmen Adaylarının Alan Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Özetler Kitabı, Ankara.

Hiç yorum yok:

Statistics about our web page

Statistics about our web page